Väärtus- ja tulemuspõhised toetused

Niitude majandamiseks makstakse maaomanikele toetusi. Meie soov on toetussüsteemi ajakohastada nii, et see oleks maaomanikele ja niitude majandajatele veelgi motiveerivam. Seetõttu saavad kõik hooldajad, kes taotlevad pärandniidu hooldamise toetust, valida 2023. aastast alates tasustatava lisategevuse - niidu looduskaitseliste väärtuste hindamise.
 

Väärtuspõhine toetus

Looduskaitseliste väärtuste hindamisel pärandniitude hooldajad oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, hindamisankeet, mille nad peavad oma ala kohta täitma, pigem õpetab nägema hooldatava ala loodusväärtuseid. Ankeeti on soovituslik täita kevadest varasügiseni, sest nii saab alast tervikliku ülevaate - erinevad taimed õitsevad erineval ajal ning õite järgi on nad lihtsasti eristatavad. Niidutaimi aitab tuvastada juhend, taimeäpp Flora Incognita ja 2023. aastal valminud teatmik "Eesti pärandniitude taimed".

Looduskaitseliste väärtuste hindamise ankeedi täitmise toetus on 10 eurot hektari kohta. Kui ala on väiksem kui viis hektarit, on toetus 50 eurot. Kui ala on suurem kui 20 hektarit, on toetuse summa maksimaalselt 200 eurot. Üks taotleja saab taotleda lisategevust kuni kolmele hooldatavale alale.

2023. aastal valis väärtuste hindamise lisategevuse 227 taotlejat! Meie eesmärk on see, et kõik maahooldajad valiksid väärtuste hindamise lisategevuse ja õpiksid seeläbi oma hooldatavaid maid paremini tundma.
 

Tulemuspõhine toetus

Tulemuspõhise toetuse puhul määravad eksperdid kindlaks niidu kriteeriumid ja meetodid, kuidas majandaja ise saab niidu kvaliteeti hinnata ja vastavalt sellele tegutseda. Näiteks võib vastavalt vajadusele alustada niitmise ja karjatamisega varem kui seda üldistes pärandniidu hooldamise tingimustes ette nähakse.

Selleks katsetame aastatel 2023-2027 kümne maahooldajaga tulemuspõhise toetuse kontseptsiooni 500 hektaril luha- ja rannaniitudel ning tulemuste põhjal selgitame välja, kas selline toetussüsteem motiveerib maaomanikke ja majandajaid ning tagab seeläbi niitude parema seisundi.

Tulemuspõhise toetuse rakendamiseks luha- ja rannaniitudel laekus Keskkonnaametile 2023. a kevadel ühtekokku 23 sooviavaldust. Neist omakorda valiti välja 12, kellega räägiti läbi tulemuspõhise toetuse kriteeriumid, arutati alapõhiselt eesseisvaid väljakutseid ja lahendusi ning seejärel sõlmiti järgnevaks viieks aastaks lepingud ühtekokku 10 taotlejaga 500 ha peale. 

  • Rannaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Luhaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Puisniidu ja puiskarjamaa väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Kuiva niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Märja niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.

Selleks et koguda niitude majandajatelt planeeritava toetuskontseptsiooni kohta tagasisidet, korraldasime 2021. aastal kaks ja 2022. aastal kolm õppepäeva. Pärandniidu väärtuste hindamist tutvustab siinne ettekanne.

2023. aasta suvel on plaanis niidu väärtuste hindamise välikoolitused erinevates Eesti piirkondades. Koolituste toimumisaegade- ja kohtade info ning vajalikud materjalid saadame e-kirja teel kõigile pärandniidu hooldamise toetuse taotlejatele, kes valisid väärtuste hindamise lisategevuse. 

Lisainfo

Keskkonnaameti nõustamisteenuse juht Annaliisa Kaaremaa, annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee

Tartu ülikooli taastamisökoloogia teadur Liis Kasari-Toussaint, lkasari@ut.ee