Eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid

2020. aastal käivitunud ja kümme aastat kestev LIFE’i projekt „Loodusrikas Eesti“ eesmärk on kaitsta ja taastada Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada meie metsades ja põllumaadel elavate liikide ja nende elupaikade seisundit.

Lisaks laiaulatuslikele looduskaitselistele töödele uuendatakse aastate jooksul looduskaitse juhtimis- ja infosüsteemi, edendatakse inimeste üldist keskkonnateadlikkust ning igaühe ja kogukonnapõhist keskkonnahoidu.

Ehkki inimesed on hakanud looduskeskkonda väärtustama, näitavad uuringud, et praktilisi teadmisi loodushoiust ja keskkonnasäästlikest tegevustest napib nii tavainimeste, põllumeeste kui ka metsaomanike seas. Seetõttu katsetab projekt ühes teadlaste, metsa- ja põllumeeste, maahooldajate ja kohalike kogukondadega erinevaid – nii traditsioonilisemaid kui ka innovaatilisemaid - looduskaitselisi tegevusi ja meetodeid ning annab praktilisi juhendeid, kuidas igaüks meist võiks tegutseda nii, et ei teeks oma käitumisega loodusele liiga, vaid – vastupidi – aitaks kaasa elurikkuse hoidmisele ja taastamisele.

Tegevused

Peamiste tegevusvaldkondadega saab tutvuda klikkides värvilisele teemaribale!

Lisaks uuendame projekti käigus Eesti looduse infosüsteemi (EELIS), mis muutub universaalseks tööriistaks looduskaitsetööde koordineerimisel ja haldamisel. Arvestades eri kogukondade ja avalikkuse järjest kasvavat huvi looduskaitse vastu, tehakse osa süsteemist kättesaadavaks ka laiemale avalikkusele. Praeguses eluslooduse infosüsteemis on vaid osa sellest teabest, mis on vajalik looduskaitsetööde plaanimiseks ja läbiviimiseks ning andmed on killustatud eri ametiasutuste vahel.

Analüüsime kogu loodushoiusüsteemi administreerimist, erinevate asutuste rolli ja toimimist ning teeme ettepanekud paremaks koostööks ja infovahetuseks erinevate asutuste vahel.

Projekti avakonverents:

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja avalikkuse kaasamine looduskaitsesse

Põllumajanduse ja metsanduse intensiivistumine ning looduskeskkonna halvenemine on aktiviseerinud paljusid huvigruppe ning toonud keskkonnatemaatika meie igapäevasesse diskussiooni. Samas on keskkonnateemade puhul palju vastandumist, usaldamatust, erinevatest väärtushinnangutest tulenevaid konfliktsituatsioone ja lihtsalt ebapiisavat koostööd kodanikuühiskonna ja riigi vahel.

Sellest tulenevalt on projekti eesmärk suurendada nii kodanike, kogukondade kui ka omavalitsuste kaasatust loodushoidu, edendada igaühe looduskaitset ja otsida ühisosa eesseisvate probleemide lahendamiseks.

Plaanis on korraldada mitmete looduskaitsealaste väljakutsete lahenduste otsimiseks temaatilisi mõttekodasid. Ülioluline on anda keskkonnakaitsjatele võimalus/oskus senisest jõulisemalt oma sõnumit ühiskondlikesse debattidesse tuua. Koostööd tehakse eri sidusrühmadega (riigiasutused, teadlased, eksperdid, vabaühendused jne). Arutelude tulemused dokumenteeritakse ja vormistatakse kas ettepanekute, juhiste vm materjalidena konkreetsete kaitseprobleemide lahendamiseks.
 

Maksumus

Projekti kogumaksumus on 19 561 784 eurot, mida EL LIFE´i programm rahastab 11 611 434 euro ulatuses.

Projektipartneritega saab tutvuda siin.

Image
roll-up eesti keeles