27. juuni 2024

Nele Sõber, keskkonnaamet

Kuulutame välja konkursi „Parim pärandniidu majandaja 2024“!

Pärandmaastikud on Eesti liigirikkaimad kooslused ning need säilivad üksnes niites või karjatades. Hästi hooldatud pärandniit on inimkultuuri kandja ning paljude taimede ja loomade elu- ja pesitsuspaik.

Ehkki maakasutus ning traditsiooniline maaelu on muutunud, on meil üle 800 pärandniitude majandaja, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks, vaid oleksid hästi hooldatud ja hoitud!

Juba traditsiooniks saanud Keskkonnaameti ja projekti „Loodusrikas Eesti“ algatatud silmapaistvate pärandniitude majandajate tunnustamiseks kutsume kandideerima ja esitama kandidaate parimaks pärandniitude majandajaks 2024!

Image
plakat

Konkursi eesmärk on:

 • tunnustada pärandniidu majandajaid, kes säilitavad liigirikkaid niiduelupaiku ja parandavad nende aladega seotud liikide seisundit;
 • tugevdada Eesti pärandniidu majandajate võrgustikku;
 • populariseerida pärandniitude majandamist;
 • edendada riigi ja maaomanike koostööd.


Kandidaadiks sobib eraisik või juriidiline isik, kes:

 • majandab Eesti pärandniite;
 • suurendab selle tegevusega elurikkust;
 • annab head eeskuju;
 • on koostööaldis ja uuendusmeelne;
 • paistab silma pühendumuse, eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega, olles seejuures panustanud ka kogukonna tegemistesse ja pärandniitude valdkonna arengusse;
 • ei ole varem pärandniidu majandajate konkurssi võitnud.
   

Kandideerimine

Konkursile saab esitada kandidaate või ise kandideerida igal aastal, kui tunnustamise konkurss välja kuulutatakse. Konkursil osalemiseks tuleb saata kandideerimisavaldus (vastavalt lisa 1 nõuetele) hiljemalt 5. augustiks 2024 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee.
 

Hindamiskomisjon

Komisjon on vähemalt viieliikmeline ja koosneb valdkonna spetsialistidest, kelle töökohaks on Keskkonnaamet, Kliimaministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing jne.

Vajaduse korral külastavad komisjoni liikmed kandidaate ja/või vestlevad nendega veebi vahendusel.


Tunnustamine

Kolm parimat pärandniidu majandajat kuulutame välja 2025. aasta jaanuaris!

Eelmiste aastate laureaatidega tutvu siin ja siin

Kandideerimisavaldus tuleb esitada vabas vormis hiljemalt 5. augustiks 2024 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee ning see peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 • kandideeriva eraisiku või juriidilise isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • majandatavate pärandniitude asukoht (maakond, vald, küla, kaitseala);
 • tegevuse maht (alade ja/või karja suurus);
 • alade kirjeldus (puisniit, rannaniit vms);
 • vähemalt kümnelauseline põhjendus, mis tugineb konkursi kriteeriumitele (sh kandidaadi taust, millal alustas, panus valdkonda).

Kui kandidaadi seab üles kolmas isik, siis tuleb lisada avalduse esitaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.