Tulemus- ja väärtuspõhised toetused

Tulemuspõhine toetus

Niitude majandamiseks makstakse maaomanikele toetusi. Meie soov on toetussüsteemi ajakohastada nii, et see oleks maaomanikele ja niitude majandajatele veelgi motiveerivam. Selleks katsetame aastatel 2023-2027 kaheteistkümne maahooldajaga tulemuspõhise toetuse kontseptsiooni 500 hektaril luha- ja rannaniitudel.

Tulemuspõhise toetuse puhul määravad eksperdid kindlaks niidu kriteeriumid ja meetodid, kuidas majandaja ise saab niidu kvaliteeti hinnata ja vastavalt sellele tegutseda. Näiteks võib vastavalt vajadusele alustada niitmise ja karjatamisega varem kui seda üldistes pärandniidu hooldamise tingimustes ette nähakse. Projekti tulemuste põhjal selgitame välja, kas selline toetussüsteem motiveerib maaomanikke ja majandajaid ning tagab seeläbi niitude parema seisundi.

Tulemuspõhise toetuse rakendamiseks luha- ja rannaniitudel laekus Keskkonnaametile 2023. a kevadel ühtekokku 23 sooviavaldust. Neist omakorda valiti välja 12, kellega räägiti läbi tulemuspõhise toetuse kriteeriumid, arutati alapõhiselt eesseisvaid väljakutseid ja lahendusi ning seejärel sõlmiti järgnevaks viieks aastaks lepingud ühtekokku 10 taotlejaga 500 ha peale. 

Väärtuspõhine toetus

Lisaks on võimalik kõigil hooldajatel, kes taotlevad pärandniidu hooldamise toetust, valida 2023. aastast alates tasustatav lisategevus - niidu looduskaitseliste väärtuste hindamine

Looduskaitseliste väärtuste hindamisel pärandniitude hooldajad oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, hindamisankeet pigem õpetab nägema hooldatava ala erinevaid loodusväärtusi. Ankeeti on soovituslik täita kevadest varasügiseni, sest nii saab alast tervikliku ülevaate - erinevad taimed õitsevad erineval ajal ning õite järgi on nad lihtsasti eristatavad. Niitudel kasvavaid taimi aitab tuvastada juhendmaterjal, taimeäpp Flora Incognita ja 2023. aastal valminud teatmik "Eesti pärandniitude taimed".

Looduskaitseliste väärtuste hindamise ankeedi täitmise toetus on 10 eurot hektari kohta. Kui ala on väiksem kui viis hektarit, on toetus 50 eurot. Kui ala on suurem kui 20 hektarit, on toetuse summa maksimaalselt 200 eurot. Üks taotleja saab taotleda lisategevust  kuni kolmele hooldatavale alale.

2023. aastal valis väärtuste hindamise lisategevuse 227 taotlejat! 

  • Rannaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Luhaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Puisniidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Kuiva niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Märja niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.

Selleks et koguda niitude majandajatelt planeeritava toetuskontseptsiooni kohta tagasisidet, korraldasime 2021. aastal kaks ja 2022. aastal kolm õppepäeva. Pärandniidu väärtuste hindamist tutvustab siinne ettekanne.

2023. aasta suvel on plaanis niidu väärtuste hindamise välikoolitused erinevates Eesti piirkondades. Koolituste toimumisaegade- ja kohtade info ning vajalikud materjalid saadame e-kirja teel kõigile pärandniidu hooldamise toetuse taotlejatele, kes valisid väärtuste hindamise lisategevuse. 

Lisainfo

Keskkonnaameti nõustamisteenuse juht Annaliisa Kaaremaa, annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee

Tartu ülikooli taastamisökoloogia teadur Liis Kasari-Toussaint, lkasari@ut.ee